خدمات کشاورزی

سم، کود و بذر

_

برای شروع کشاورزی و ایجاد  یک باغ زیبا و یا داشتن محصولات کشاورزی خوب، اولین قدم بعد از احداث گلخانه یا انتخاب محل مناسب برای کشاورزی اتنخاب بذر مناسب با خاک و شرایط اقلیمی منطقه مورد نظر میباشد

مرحله بعد از انتخاب بذر، آبیاری و رسیدگی مناسب به گیاه و درختان میباشد که با توجه به کمبود مواد مغذی خاک و نیاز و برنامه غذایی گیاهان انتخاب کود مناسب حائز اهمیت میباشد به عنوان مثال: برنامه غذایی نهال ها با درختان بارده و کهنسال ودر خاک های مختلف و اقلیم ها متفاوت است.

بعد از کاشت و رسیدگی مناسب، حفاظت گیاه از انواع بیماری ها و حشرات بسیار مهم میباشد که با توجه به بیماری و نوع حشرات باید سموم مناسب انتخاب شود و گیاهان را از هر نوع خرابی در امان نگه داشت.

برای خرید محصولات سم، کود و بذر با ما تماس بگیرید

برای خرید محصولات کشاورزی سم، کود و بذر با ما تماس بگیرید